Company Profile
14 ก.ย. 2562 1,980 ครั้ง

Company Profile

Homex (Thailand) มีทีมงานทำความสะอาดที่มีความรู้ความชำนาญในการทำความสะอาด ได้รับการอบรมถึง ขั้นตอน วิธี กระบวนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ ชนิดประเภทของน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ตลอดจนมารยาทและการใช้ชีวิตในสำนักงานนั้นๆ 

  • แชร์ :