CDC Italian Festival

นิทรรศการแสดงงานดีไซน์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านดีไซน์ระดับโลกจากอิตาลี จัดโดย คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อฉลองความสัมพันธ์ ไทย – อิตาลี ที่มีมากว่า 150 ปี